Search here...
0
TOP

Data publikacji 09.02.2020 r.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów elektronicznych w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego Paulę Wiśniewską pod adresem https://paulawisniewska.pl/sklep prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Puławach, ul. Kołłątaja 10/12, 24-100 Puławy. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@paulawisniewska.pl.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług Sklepu lub zawierająca umowę sprzedaży.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Koszyk – element sklepu w którym dostępne są produkty przygotowane do zakupu, wybrane przez kupującego.
 4. Produkt – cyfrowe towary i usługi dostępne w sklepie.
 5. Strona Sklepu – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.paulawisniewska.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin
 7. Sprzedawca, Usługodawca – Paula Wiśniewska prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Puławach, ul. Kołłątaja 10/12, 24-100 Puławy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 9. Presety – rodzaj produktów cyfrowych udostępnianych w formatach DNG i lrtemplate, mających zastosowanie jako filtry na zdjęcia.

§ 3
Zasady ogólne

 1. Do korzystania ze Strony Sklepu potrzebne są: dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, poczta email.
 2. Przy realizacji zamówienia Kupujący podaje swoje prawdziwe dane, które są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia
 3. Kupujący dokonując zakupu Produktu równocześnie potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu sklepu.
 4. Zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi, mają za zadanie zaprezentować produkt i są wyłączną własnością Sprzedawcy
 5. Presety są Produktami, które nadają zdjęciom efekt prezentowany za pomocą zdjęć i opisu Produktu.
 6. Konsument kupujący Preset akceptuje fakt, iż wybrany efekt najlepiej wygląda na zdjęciu dobrym jakościowo, oraz dodatkowo sam może regulować jasnością w aplikacji Lightroom
 7. Presety są sprzedawane w cyfrowych paczkach po kilka sztuk, aby dobrać do zdjęć najwłaściwszy efekt.
 8. Do korzystania z Presetów Konsument musi mieć zainstalowaną bezpłatną aplikację Lightroom na telefony z systemem Android lub Iphone bądź płatny program Lightroom na komputery
 9. Kolorystyka produktu na zdjęciach może odbiegać od rzeczywistości ze względu na różne ustawienia ekranów u Konsumentów
 10. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje i przestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Każdy i w każdej chwili może zobaczyć Regulamin, który jest dostępny na stronie www.paulawisniewska.pl/regulamin. W tym Konsumenci i wszyscy użytkownicy internetu.
 12. Sklep prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet.

§4.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną: składanie Zamówień, przeglądanie strony Sklepu, korzystanie ze strony Koszyk, zakładanie Konta.
 2. Usługa Koszyk służy Konsumentowi do jednorazowego przechowania wybranych przez niego produktów, której działanie kończy się przy złożeniu zamówienia.
 3. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie przez Kupującego zawartości Sklepu. 
 4. Usługa przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się wraz z pierwszym wejściem na stronę Sklepu i kończy wraz z opuszczeniem strony Sklepu.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatnie świadczone są umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sprzedawca zobowiązuję się zapewnić bezpieczeństwo danych potrzebnych do złożenia oraz wysyłki zamówienia w Sklepie.
 7. Wszystkie podane przez Konsumentów dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetwarzania i wysyłki zamówienia. Usługodawca nie udostępnia danych w celach marketingowych innym podmiotom.
 8. Sprzedawca podejmuje działania pozwalające na płynne działanie Sklepu, o wszystkich nieprawidłowościach kupujący może poinformować pod adresem kontakt@paulawisniewska.pl.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu oraz bloga bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§5.

Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie elektronicznego formularza uzupełnionego swoimi danymi.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.
 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zatwierdzeniem Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności
 6. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz poprawnego uiszczenia płatności przez kupującego jest e-mail od Sprzedawcy, z informacją potwierdzającą zamówienie oraz sposobie pobrania Produktów. 
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego poprzez e-mail “Potwierdzenie zamówienia”
 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 9. W momencie złożenia zamówienia dla Kupującego wiążące są informacje o Produkcie zawarte na stronie internetowej Sklepu takie jak cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące jego skład, termin oraz sposób dostawy.
 10. Podane ceny Produktów są wyrażone w polskich złotych. Ceny obejmują VAT i inne podatki. Ceny te natomiast nie zawierają kosztów produktu.
 11. Sprzedawca może robić promocje, zmieniać ceny i wprowadzać nowe produkty co nie ma wpływu na cenę Produktu w momencie zakupu oraz realizację umów zawartych przedtem.

§6.

Płatności i wysyłka

 1. W Sklepie istnieją możliwości płatności za pomocą przedpłaty Paypal oraz Dotpay
 2. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności PayPal lub Dotpay. Po wybraniu opcji Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową www.paypal.com lub www.dotpay.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym posiada konto i wykonać płatność.
 3. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 
 5. Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 
 6. Regulaminy płatności znajdują się na stronach www.paypal.com oraz www.dotpay.pl
 7. Dostarczenie Produktów cyfrowych odbywa się elektronicznie i jest bezpłatne.
 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności oraz o sposobie pobrania Produktów.

§7.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są Produkty cyfrowe Kupujący potwierdza, iż jest świadomy, utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym Sprzedawcę w formie jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną bądź pocztą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane w terminie wymienionym w punkcie 1 §7 Regulaminu Sklepu. Nie zależnie od daty dostarczenia do Sprzedawcy.

§8.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Produktów oraz działania Sklepu Konsument może składać drogą pocztową lub elektroniczną kontakt@paulawisniewska.pl
 2. W reklamacji należy zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę podlegającą reklamacji
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni
 4. Odpowiedz na reklamację Sprzedawca wyśle na adres podany w piśmie reklamacyjnym
 5. Jeśli produkt ma wadę Kupujący może domagać się wymiany na produkt wolny od wad, żądać usunięcia wady bądź złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie dotyczy to produktów cyfrowych.
 6. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy stosuje się przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U 2002 nr 141 poz.1176

§9.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedawcy przez czas trwania realizacji Zamówienia i są chronione przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu dokonania płatności, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania i inne związane z realizacją umowy, do celów podatkowych i księgowych, zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w celu wysyłki newslettera (jeżeli kupujący wyrazi zgodę).
 4. Szczegółowe dane dotyczące Polityki Strony można znaleźć pod linkiem www.paulawisniewska.pl/polityka-prywatnosci/

§10.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma możliwość zmiany cen produktów oraz ich udoskonalania, wprowadzania i odwoływania nowych produktów
 2. Regulamin oraz umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu
 3. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 9.02.2020 r
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać od dnia wprowadzenia
 5. Regulamin jest udostępniony na przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w związku z czym zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Kupujący w każdej chwili ma możliwość odtworzenia Regulaminu.